Уроки безопасности

Учебно-методическое пособие

Уроки безопасности
Аннотация

Учебно-методическое пособие содержит тематический план, модели уроков на компетентностной основе, дополнительный информационно-справочный и дидактический материал к урокам по вопросам безопасной образовательной среды.

Уроки безопасности: учебно-методическое пособие

Пособие может быть использовано в процессе обучения учащихся начальной, средней и старшей школы основным программным учебным темам по обществоведению и естественно-научным дисциплинам, а также при организации внеклассных мероприятий, кружковой работы, проведении родительских собраний.

Публикация адресована методистам, учителям обществоведения и естественно-научных дисциплин, преподавателям системы повышения квалификации, завучам по воспитательной работе.

Руководство издано в рамках проекта «Развитие механизмов финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике», реализуемого Фондом им. К.Аденауэра и Экологическим Движением «БИОМ» в партнерстве с Министерством образования и науки КР при финансовой поддержке Европейского Союза.

Данное пособие опубликовано при поддержке Европейского Союза. Содержание публикации может не отражать точку зрения Европейского Союза.

Коопсуздук сабактары: окуу-усулдук колдонмо

Окуу-усулдук колдонмодо коопсуз билим берүү чөйрөсүн түзүү маселелери боюнча сабактардын тематикалык мерчеми,компетенттүүлүк негизинде түзүлгөн сабактардын үмүлөрү, кошумча маалыматтык жана дидактикалык материалдар берилди.

Колдонмону башталгыч, орто жана жогорку класстардын окуучуларына коом таануу жана табигый-илимдер сабактары боюнча негизги программалык окуу темаларын окутуу жараянында, ийримдик иштерди уюштурууда жана класстан тышкаркы иш чараларды, ата-энелер чогулуштарын өткөрүүдө пайдаланса болот.

Колдонмо методисттерге, коом таануу жана табигый илимдер сабактары боюнча мугалимдерге, квалификацияны жогорулатуу системасынын окутуучуларына жана ошондой эле, тарбия иштери боюнча окуу бөлүмүнүн башчыларына даректелген.

Окуу-усулдук колдонмо Европа бирлигинин каржылык колдоосу менен, К. Аденауэр фондунун жана «БИОМ» экологиялык кыймылынын КР билим берүү жана илим Министрлиги менен өнөктөштүктө «Кыргыз Республикасында мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугун каржылоо механизмдерин өнүктүрүү» долбоорунун алкагында басылып чыккан.

Бул окуу-усулдук колдонмосу Европа бирлигинин колдоосу менен басылып чыгарылган. Окуу-усулдук колдонмонун мазмуну Европа бирлигинин көз карашы менен дал келбеши мүмкүн.

Safety Lessons: teaching aid 

The teaching aid contains a thematic plan, models of competence-based lessons, additional information and reference mate-rials, as well as didactic materials for lessons on safe educational environment.

The teaching aid can be used in the process of teaching students in primary, secondary and high school basic program educational topics in social science and natural science disciplines, as well as in organizing extracurricular activities, group work, holding parent meetings. The publication is addressed to methodologists, teachers of social science and natural science disciplines, teachers of the refresher training system, head teachers on educational work.

The teaching aid was published in the framework of the Project “Development of Financial Mechanisms for a Safe Educational Environment at Schools in the Kyrgyz Republic”, implemented by Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. and the Ecological Movement “BIOM” in partnership with the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic with the financial support of the European Union.
 

Авторы:

Насырова А.Р., Уметов У.Т., Коротенко В.А., Исланбекова Б.И., Дуйшенова Ж.К., Суходубова Н.А., Мамытканова Г.Н., Новикова С.В., Турусбекова А.Э., Марченко Л.Ю., Савочкина В.В., Варкентина Н.А.

Редакционная группа:

жооптуу редактор: В.А. Коротенко, кыргызча тексттин редактору: Ж.К. Дуйшенова

Рецензенты:

Коңурбаев Т.А., психол. и.к., доц., И.Арабаев ат. КМУнун биринчи проректору; Акиева Г.С., п.и.д., проф., И.Арабаев ат. КМУнун М. Р. Рахимова ат. квалификацияны жогорулатуу жана кадрларды кайра даярдоо институтунун директору; Никифорова Н.В., Бишкек ш. мэриясынын билим берүү боюнча башкармалыгынын жетекчисинин орун басары

Оглавление

КИРИШҮҮ
1-ГЛАВА. БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН САБАКТАРДЫН ҮЛГҮЛӨРҮ
ЭКОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК

1-САБАК. МЕНИН КООПСУЗ МЕКТЕБИМ
2-САБАК. АДАМДЫН ДЕН СООЛУГУНА АБАНЫН САПАТЫНЫН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ
3-САБАК. ТАШТАНДЫЛАРДЫ КАНТИП ЖЕҢСЕ БОЛОТ
4-САБАК. БӨЛМӨ ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ДҮЙНӨСҮНӨ КЫЗЫКТУУ САЯКАТ
5-САБАК. МЕКТЕПТЕГИ ЖАНА ТИРИЧИЛИКТЕГИ КООПСУЗДУКТУН НЕГИЗДЕРИ
6-САБАК. ЖЕР КЫРТЫШЫН САКТООНУН МААНИЛҮҮЛҮГҮ
ПСИХОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК
7-САБАК. МЕНИН КООПСУЗ КЛАССЫМ
8-САБАК. КООПСУЗ ЖҮРҮМ –ТҮРУМДУН ПСИХОЛОГИЯСЫ
9-САБАК. БИЗ БИРГЕБИЗ!
10-САБАК. БИЗ МЕНЕН БИР КАТАР ЖАШАГАН ЭЛДЕР
11-САБАК. ДЕН СООЛУГУҢДУ САКТА
2-ГЛАВА. ОРТОҢКУ КЛАССТАР ҮЧҮН САБАКТАРДЫН ҮЛГҮЛӨРҮ КООМ ТААНУУ
12-САБАК. УЮЛДУК ТЕЛЕФОН БИЗДИН ЖАШООБУЗДА: МАКУЛ ЖАНА КАРШЫ
13-САБАК. ЖАШТАРДЫН БААЛУУЛУКТАРЫНЫН БАГЫТЫ
14-САБАК. АДЕПТҮҮЛҮК ЭРЕЖЕЛЕРИ БОЮНЧА ЖАШОО
15-САБАК. БИЗДИН ЖАШООБУЗДАГЫ ЧЫР-ЧАТАКТАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ
16-САБАК. ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЫКМАЛАРЫ
17-САБАК. БИРДИКТҮҮ БОЛСОК КҮЧТҮҮБҮЗ
18-САБАК. КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАРАНЫ ЖАНА УКУКТУК СТАТУС
19-САБАК. МАКСАТ, УМТУЛУУЛАР ЖАНА АДАМДЫК БААЛУУЛУКТАР
20-САБАК. БАСМЫРЛОО, ЗОМБУЛУК ЖАНА АЛАРДАН АРЫЛУУ
21-САБАК. ГЕНДЕРДИК МАМИЛЕЛЕР: ТҮШҮНҮКТӨР ЖАНА ПРАКТИКА
22-САБАК. КОРГОЛГОН НИКЕ
23-САБАК. АЛА-КАЧУУ - КЫЛМЫШ
24-САБАК. СЕЛФИ - КӨЗ КАРАНДЫЛЫКПЫ ЖЕ МУКТАЖДЫКПЫ?
25-САБАК. МААЛЫМАТ КООПСУЗДУГУ
26-САБАК. ПСИХОЛОГИЯЛЫК КООПСУЗДУК
27-САБАК.ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮ
28-САБАК. ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮНҮН МАКСАТТАРЫ
3-ГЛАВА. ОРТОҢКУ ЖАНА ЖОГОРКУ КЛАССТАР ҮЧҮН САБАКТАРДЫН ҮЛГҮЛӨРҮ ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ТАРМАГЫ
29-САБАК. МЕКТЕПТЕГИ ЖАНА ҮЙДӨГҮ МИКРОКЛИМАТ
30-САБАК. ТИРИЧИЛИКТЕГИ ХИМИЯ. АНЫ КАНТИП КООПСУЗ ПАЙДАЛАНУУГА БОЛОТ
31-САБАК. МЕКТЕПТЕГИ ЖАНА ҮЙДӨГҮ ЭЛЕКТР АСПАПТАРЫНЫН КООПСУЗДУГУ
32-САБАК. МЕКТЕПТЕГИ ЖАНА ҮЙДӨГҮ КООПСУЗ ЭМЕРЕКТЕР
33-САБАК. ДЕН СООЛУКТУ КАНТИП САКТОО КЕРЕК
34-САБАК. ГИГИЕНА, САНИТАРИЯ ЖАНА СУУНУ ҮНӨМДӨӨ
35-САБАК. ИЧҮҮЧҮ СУУНУН САПАТЫН АНЫКТАЙБЫЗ
36-САБАК. СУУНУН САПАТЫНЫН БИОКӨРСӨТКҮЧТӨРҮ
37-САБАК. ТАБИГЫЙ ЭКОСИСТЕМАЛАР - ЖАШООНУН НЕГИЗИ
38-САБАК. БИО АРТҮРДҮҮЛҮКТҮ САКТОО
39-САБАК. ЖАШЫЛ ДОСТОРУБУЗ БИЗДИН ДЕН СООЛУГУБУЗДУ КОРГОШОТ
40-САБАК. ЖЕРДИН КЛИМАТЫ. АДАМ КЛИМАТТЫ КАНТИП ӨЗГӨРТӨТ
41-САБАК. ЖЕРЛЕРДИН ЧӨЛГӨ АЙЛАНУУ КОРКУНУЧУ
42-САБАК. ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР: ЖЕР ТИТИРӨӨЛӨР
43-САБАК. ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР: ЧАГЫЛГАНДАР
44-САБАК. ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР: ЖЫРЫЛЫП КЕТҮҮЧҮ КӨЛДӨР
4-ГЛАВА. ОРТОҢКУ ЖАНА ЖОГОРКУ КЛАССТАРДЫН ОКУУЧУЛАРЫ ҮЧҮН КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕР
ЭКОЛОГИЯЛЫК АКЦИЯЛАРДЫ ӨТКӨРҮҮНҮН ЖОЛ -ЖОБОЛОРУ, ЫРААТЫ
5-ГЛАВА ОКУУЧУЛАРДЫН ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ДОЛБООРЛОРУ
ОКУУЧУЛАРДЫН ДОЛБООРЛОРУНУН ҮЛГҮЛӨРҮ
КЕЙС No1. “АЛАМҮДҮН ЖАНА АЛА-АРЧА ДАРЫЯЛАРЫНЫН ЖЕР БЕТИНДЕГИ СУУЛАРЫНЫН ХИМИЯЛЫК ЖАНА БИОЛОГИЯЛЫК БУЛГАНЫШЫН КОЛИ ИНДЕКСИ ЖАНА БИОИНДИКАЦИЯ ЫКМАЛАР АРКУЛУУ БАА БЕРҮҮ” ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ДОЛБООРУ
КЕЙС No2. “ЖАКШЫ ЖАРЫК - МЫКТЫ ОКУУ!” ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ДОЛБООРУ
КЕЙС No3. “ТАНГАКТЫН ТЫШЫНДАГЫ МААЛЫМАТ БОЮНЧА АЗЫК-ТҮЛҮКТӨРДҮН КУРАМЫН ЖАНА САПАТЫН АНЫКТОО” ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ДОЛБООРУ
БИЛИМ БЕРҮҮ ЧӨЙРӨНСҮҮН КООПСУЗДУГУ БОЮНЧА ПАЙДАЛУУ ЭЛЕКТРОНДУК РЕСУРСТАР
КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ

Читайте также