КӨҢҮЛ БУРГУЛА, СЫНАК! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

18.10.2021

КӨҢҮЛ БУРГУЛА, СЫНАК! ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Европа Биримдиги тарабынан каржыланган «Жашыл климат» долбоору Ысык-Көл, Нарын жана Жалал-Абад облустарынын жергиликтүү жамааттары арасында долбоорго пилоттук жамааттар катары катышуу үчүн сынак жарыялайт.

(РУССКИЙ ТЕКСТ НИЖЕ)

Пилоттук жергиликтүү жамааттардын аймагында климаттын өзгөрүүсүнө алсыздыгын баалоо жүргүзүлөт, экологиялык маани
лүү чечимдерди кабыл алууга жергиликтүү жамааттардын, аялдардын жана жаштардын катышуу практикасы иштелип чыгат жана ишке ашырылат; климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоого пилоттук долбоорлордун планы иштелип чыгат жана ишке ашырылат.

Сынакка катышуу үчүн жергиликтүү бийликтин жана коомдук демилгелүү топтордун кызыкчылык катын жана жергиликтүү жамаат тууралуу маалыматты (адамдардын саны, жайгашкан жери, айылдын жакын жердеги корголуучу аймактардын же токой чарбасынын болушу ж. б.) жөнөтүш керек. Арыздын формасын шилтеме аркылуу тапса болот: Заявка (кырг.)

Жамааттарды тандап алуунун негизги критерийлери:

 1. Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жанында жайгашуу.
 2. Катаал климаттык шарттар, климаттын өзгөрүшү менен байланышкан табигый кырсыктар, жашоо камсыздоо жагынан жагымсыз климаттык шарттар.
 3. Экологиялык көйгөйлөр: жайыттардын деградациясы, браконьерлик жана мыйзамсыз токой кыюу.
 4. Аялдар менен жаштар арасындагы жумушсуздуктун жогорку деңгээли.
 5. Калктын жакырчылыгы.
 6. Ичүүчү жана сугат суу менен жеткиликтүлүк.
 7. Калктын жаратылыш ресурстарынан жогорку көз карандылыгы.
 8. Жаңы жумуш орундарын түзүүгө коомчулуктун даярдыгы.
 9. Жаштардын жана аялдардын активдүү топторунун болушу (16 жаштан 35 жашка чейин).
 10. Жамааттагы социалдык жана экологиялык долбоорлорду мобилизациялоо жана ишке ашыруу боюнча мурдагы тажрыйба.
 11. Жамааттардын айлана-чөйрөгө антропогендик күч келүүнү азайтууга даярдыгы.
 12. Жамааттардын өздөрүн уюштуруу жана жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү жөндөмдүүлүгү.

Документтерди ушул жылдын 1-ноябрына чейин кыргыз же орус тилдеринде электрондук почтага azat.alamanov@mail.ru жөнөтүү зарыл.

Кызыккандар 0(700)700349 (WhatsApp) номери боюнча долбоордун экспертине Азат Аламановго кайрылып толук маалымат алса болот.

"Жашыл климат - Климаттын өзгөрүшүнө жаштардын туруктуулугу" долбоору Норвегиянын жаратылышты коргоо коомунун жалпы координациялоосу алдында, "БИОМ" экологиялык кыймылы жана "ГЛИП" бейөкмөт уюму менен биргеликте, Европа Бирлигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылууда.


 

Проект «Жашыл климат», финансируемый Европейским Союзом, объявляет конкурс среди местных сообществ Иссык-Кульской, Нарынской и Джалал-Абадской областей для участия в проекте в качестве пилотных сообществ.

Для участия в конкурсе необходимо подать письмо заинтересованности от органов местного самоуправления и инициативных групп сообществ и информацию о местном сообществе (количество людей, расположение, наличие ООПТ или лесного хозяйства в непосредственной близости от села и т.д.). С формой заявки можно ознакомиться по ссылке: заявка для участия в конкурсе

Основные критерии отбора сообществ:

 1. Расположение рядом с ООПТ
 2. Суровые климатические условия, природные катаклизмы, связанные изменением климата, неблагоприятные климатические условия с точки зрения жизнеобеспечения.
 3. Экологические проблемы: деградация пастбищ, браконьерство и незаконные рубки леса
 4. Высокий уровень безработицы среди женщин и молодежи
 5. Бедность населения
 6. Доступ к питьевой и поливной воде;
 7. Высокая зависимость населения от природных ресурсов
 8. Готовность сообществ к созданию новых рабочих мест
 9. Наличие активных молодежных и женских групп (от 16 до 35 лет). 
 10. Предыдущий опыт по мобилизации и реализации социальных и экологических проектов в сообществе;
 11. Готовность сообществ к снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
 12. Способность сообществ к самоорганизации и решению местных проблем

Документы необходимо подать до 1 ноября текущего года на русском или кыргызском языках на электронную почту azat.alamanov@mail.ru

Заинтересованные лица могут обратиться за более подробной информацией к эксперту проекта Азату Аламанову по номеру 0700700349 (WhatsApp).

Проект "Устойчивость молодежи к изменению климата" реализуется под общей координацией Норвежского общества охраны природы, в партнерстве с ЭД "БИОМ" и ОО "ГЛИП", при финансовой поддержке Европейского Союза.

Читайте также